ABC wiedzy konsumenckiej

Jak kupować tradycyjnie, poza lokalem i na odległość.

W dniu 25 grudnia 2014 r. weszła w życie Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Straciły moc: – Ustawa z dnia 27.07.2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego; – Ustawa z dnia 02.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

Gdy kupiona rzecz ma wadę konsument ma prawo złożyć reklamację. Jej podstawą może być rękojmia (ustawowo uregulowany sposób dochodzenia roszczeń od sprzedawcy) bądź gwarancja (dobrowolne zobowiązanie sprzedawcy, importera bądź producenta). To do konsumenta należy wybór podstawy złożenia reklamacji. Uprawnienia z tytułu gwarancji są niezależne od tych wskazanych w rękojmi (czyli w przypadku nieuwzględnienia reklamacji przez gwaranta konsument ma prawo dochodzić swych roszczeń od sprzedawcy). Jeżeli gwarant wymieni wadliwy towar na nowy lub dokona istotnych napraw, to termin gwarancji biegnie od nowa od momentu dostarczenia wymienionego lub naprawionego towaru. W przypadku wymiany pojedynczej części reklamowanego towaru, termin biegnie od nowa w zakresie tej części. W pozostałych przypadkach okres trwania gwarancji wydłuża się o czas przez który konsument nie mógł korzystać z towaru.

Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec kupującego za wady fizyczne lub prawne towaru. Konsument składający reklamację u sprzedawcy może żądać: wymiany towaru na nowy, naprawy wady, obniżenia ceny, odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna (wybór roszczenia należy do konsumenta). Konsument może reklamować wadliwą rzecz, jeżeli wada została stwierdzona w terminie 2 lat od daty zakupu towaru, a dla rzeczy używanych nie mniej niż 1 rok od dnia wydania rzeczy. Wadę należy zgłosić w ciągu 1 roku od dnia jej zauważenia. Jeżeli wada została stwierdzona w terminie 12 miesięcy od dnia wydania rzeczy to domniemywa się, że istniała w chwili wydania tej rzeczy. Sprzedawca ma 14 dni na ustosunkowanie się do reklamacji. Jeżeli tego nie zrobi przyjmuje się, iż uznał żądanie za uzasadnione (z wyjątkiem żądania odstąpienia od umowy).

W umowach zawieranych poza lokalem oraz na odległość przedsiębiorca zobowiązany jest udzielić 21 rodzajów przedkontraktowych informacji. Udzielenie informacji następuje w sposób odpowiadający rodzajowi użytego środka porozumiewania się na odległość. W przypadku umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorca ma obowiązek udzielenia informacji na papierze lub – jeżeli konsument wyrazi na to zgodę na innym trwałym nośniku. Konsument będzie ponosił koszty zwrotu przesyłki, pod warunkiem, że zostanie o tym poinformowany. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość w terminie 14 dni kalendarzowych bez podania przyczyny. Jeżeli przedsiębiorca nie poinformował konsumenta o prawie odstąpienia od umowy uprawnienie to przedłuża się – maksymalnie do 12 miesięcy.

Spełnienie świadczenia niezamówionego przez konsumenta następuje na ryzyko przedsiębiorcy i nie nakłada na konsumenta żadnych zobowiązań. Brak odpowiedzi konsumenta na niezamówione świadczenia nie stanowi zgody na zawarcie umowy .

Gdzie uzyskać pomoc w przypadkach nieuznanych reklamacji :

  • Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej (Łódź tel.: 42 636 03 57);
  • Stałe Sądy Polubowne m.in. przy Inspekcjach Handlowych;
  • Rzecznik Konsumentów (Łódź – tel. 42 638 46 56);
  • ECK spory trans graniczne (UE, Islandia, Norwegia) – tel. 22 556 01 18;
  • Organizacje pozarządowe (Federacja Konsumentów Łódź – 42 633 08 78, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich);
  • Sądy powszechne.