Informacje dotyczące przetwarzania danych

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO − informuję, że:

 1. Administrator Danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Łódzki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej z siedzibą w Łodzi przy ul. Gdańskiej 38 (90-730 Łódź) zwany dalej Administratorem

 1. Inspektor Ochrony Danych

Administrator powołał inspektora ochrony danych Pana Jacka Krzyżaniaka, z którym ma Pani/Pan prawo kontaktu za pomocą e-mail: iod@synergiaconsulting.pl, tel. 500-610-605 (w zastępstwie Pan Tomasz Więckowski, adres e-mail: iod2@synergiaconsulting.pl, tel. 693-337-954), https://synergiaconsulting.pl/kontakt/

 

 1. Cele i podstawy przetwarzania

Pana/Pani dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:

 • Wypełnienia obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit c RODO), jakimi są w tym przypadku obowiązki określone:

– ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej

– art 48 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców

– rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie postępowania w zakresie formularzy mandatu karnego, mandatów karnych generowanych przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, grzywien nakładanych w drodze mandatu karnego oraz podmiotów nabywających odpłatnie formularze mandatu karnego

– ustawą z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich

 • Wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e) RODO jakim w tym przypadku jest zadanie określone w art. 3 ust 1 pkt 5) – prowadzenie poradnictwa konsumenckiego
 1. Odbiorcy danych

Pani/Pana dane mogą zostać ujawnione;

 • podmiotowi właściwemu do rozpatrzenia sprawy (jeżeli sprawa wymaga przekazania);
 • podmiotom i organom, którym Administrator jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
 • podmiotom, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych lub wydanego przez Administratora pisemnego upoważnienia do przetwarzania danych osobowych
 1. Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane w celach archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny wynikający z przepisów o narodowym zasobie archiwalnym — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w ramach dokumentacji archiwalnej i niearchiwalnej

 1. Prawa osób, których dane dotyczą

Posiada Pani/Pan prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych;
 • żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe;
 • żądania usunięcia danych na podstawie art. 17 RODO (z zastrzeżeniem ust 3 lit b i e);
 • prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO;
 • ograniczenia przetwarzania na podstawie art. 18 RODO;
 • sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 1. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających z przepisów właściwych dla prowadzonych przez Wojewódzki Inspektorat postępowań kontrolnych, administracyjnych, karnych, w sprawach o wykroczenia, egzekucyjnych  b).dobrowolne w przypadku poradnictwa konsumenckiego przy czym ich niepodanie może skutkować brakiem załatwienia sprawy.

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Pana/Pani dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania;

 


 

Klauzula informacyjna w zakresie korespondencji elektronicznej

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO − informuję, że:

 1. Administrator Danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Łódzki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej z siedzibą w Łodzi przy ul. Gdańskiej 38 (90-730 Łódź) zwany dalej Administratorem

 1. Inspektor Ochrony Danych

Administrator powołał inspektora ochrony danych Pana Jacka Krzyżaniaka zktórym ma Pani/Pan prawo kontaktu za pomocą e-mail: iod@synergiaconsulting.pl tel. 500-610-605

 1. Cele i podstawy przetwarzania

Pana/Pani dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:

 • Wypełnienia obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit c RODO), jakimi są w tym przypadku obowiązki określone:

– ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1930, 2227 z późn. zm.)

– art 48 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. 2018 poz. 646 z późn. zm.)

– rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 1994r. w sprawie sposobu dokumentacji i ewidencji grzywien za wykroczenia, ściąganych w postępowaniu mandatowym, oraz organów właściwych w sprawach rozprowadzania i rozliczania bloczków mandatowych (Dz. U. Nr 131, poz. 663, z późn. zm.)

– ustawą z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. 2016 poz. 1823 z późn. zm.)

 • Wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e) RODO jakim w tym przypadku jest zadanie określone w art. 3 ust 1 pkt 5) – prowadzenie poradnictwa konsumenckiego
 1. Odbiorcy danych

Pani/Pana dane mogą zostać ujawnione;

 • podmiotowi właściwemu do rozpatrzenia sprawy (jeżeli sprawa wymaga przekazania);
 • podmiotom i organom, którym Administrator jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
 • podmiotom, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych lub wydanego przez Administratora pisemnego upoważnienia do przetwarzania danych osobowych

 

 1. Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane w celach archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny wynikający z przepisów o narodowym zasobie archiwalnym — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w ramach dokumentacji archiwalnej i niearchiwalnej

 1. Prawa osób, których dane dotyczą

Posiada Pani/Pan prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych;
 • żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe;
 • żądania usunięcia danych na podstawie art. 17 RODO (z zastrzeżeniem ust 3 lit b i e);
 • prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO;
 • ograniczenia przetwarzania na podstawie art. 18 RODO;
 • sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

 1. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających z przepisów właściwych dla prowadzonych przez Wojewódzki Inspektorat postępowań kontrolnych, administracyjnych, karnych, w sprawach o wykroczenia, egzekucyjnych  b).dobrowolne w przypadku poradnictwa konsumenckiego przy czym ich niepodanie może skutkować brakiem załatwienia sprawy.

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Pana/Pani dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania;

 


 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych  – nagrywanie rozmów na infolinii

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO), informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych Łódzki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej z siedzibą w Łodzi przy ul. Gdańskiej 38 (90-730 Łódź)
 2. W sprawach ochrony Pani/Pana danych można kontaktować się z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail iod@synergiaconsulting.pl pod numerem telefonu 500 610 605
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu;
 • zbierania i utrwalania danych osobowych podczas rozmowy na infolinii — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (dobrowolnie udzielona zgoda);
 • archiwizacji nagrań w celu dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) prawnie uzasadnionym interesem Administratora Danych Osobowych jest posiadanie informacji potrzebnych np. w razie sporu; prawnie uzasadniony interes nie dotyczy przetwarzania, którego dokonuje organ w ramach realizacji swoich zadań

 

 1. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych m.in. firmom informatycznym, hostingowym, prawniczym, audytorskim, firmom zajmującym się ochroną danych osobowych.
 2. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane:
 • do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody;
 • do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych;
 1. Posiada Pani/Pan prawo do:
 • dostępu do treści swoich danych;
 • żądania sprostowania danych;
 • cofnięcia udzielonej zgody, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 • żądania usunięcia danych na podstawie art. 17 RODO (z zastrzeżeniem ust 3 lit e);
 • prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO;
 • ograniczenia przetwarzania na podstawie art. 18 RODO;
 • sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, odmowa podania danych będzie skutkować brakiem możliwości udzielenia informacji poprzez infolinię
 2. Przetwarzanie danych osobowych może odbywać się w sposób zautomatyzowany w systemach informatycznych, co jednak nie wiąże się ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym z profilowaniem.

 

 


 

Klauzula informacyjna w związku z obowiązkiem podawanie do publicznej wiadomości informacji
o wynikach kontroli

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO − informuję, że:

 1. Administrator Danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Łódzki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej z siedzibą w Łodzi przy ul. Gdańskiej 38 (90-730 Łódź) zwany dalej Administratorem

 1. Inspektor Ochrony Danych

Administrator powołał inspektora ochrony danych Pana Jacka Krzyżaniaka z którym ma Pani/Pan prawo kontaktu za pomocą e-mail: iod@synergiaconsulting.pl tel. 500-610-605

 1. Cele i podstawy przetwarzania

Pana/Pani dane osobowe mogą być przetwarzane w celów wypełnienia obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit c RODO), jakimi są w tym przypadku obowiązki  określone w art. 11a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. 2001 Nr 4 poz. 25 z późn. zm.)

 1. Odbiorcy danych

Pani/Pana dane mogą zostać ujawnione;

 • osobom odwiedzającym stronę internetową Administratora, na której publikowane są informacje o wynikach kontroli;
 • podmiotom i organom, którym Administrator jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
 • podmiotom, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych lub wydanego przez Administratora pisemnego upoważnienia do przetwarzania danych osobowych
 1. Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane w celach archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny wynikający z przepisów o narodowym zasobie archiwalnym — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w ramach dokumentacji archiwalnej i niearchiwalnej

 1. Prawa osób, których dane dotyczą

Posiada Pani/Pan prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych;
 • żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe;
 • żądania usunięcia danych na podstawie art. 17 RODO (z zastrzeżeniem ust 3 lit b i e);
 • ograniczenia przetwarzania na podstawie art. 18 RODO;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 1. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego;

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Pana/Pani dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania;


 

Informujemy, iż w związku z przejęciem przez Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych w Łodzi części ustawowych zadań (dotyczących kontroli produktów spożywczych) realizowanych do tej pory  przez Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi, organ ten z dniem 1 lipca 2020 r. staje się odrębnym administratorem Państwa danych osobowych.