Stały Sąd Polubowny

Stały Sąd Polubowny został utworzony na mocy umowy zawartej z Miejskim Klubem Federacji Konsumentów w Łodzi, stowarzyszeniami kupieckimi oraz przedsiębiorcami prywatnymi z terenu województwa łódzkiego. Stały Sąd Polubowny w Łodzi rozpatruje spory o prawa majątkowe wynikłe z umów sprzedaży produktów oraz świadczenia usług pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami. Regulamin w sprawie organizacji i działania Stałego Sądu Polubownego określają przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej  (Dz. U. z 2017 r., poz. 1356).

  • pobierz regulamin: .doc  .pdf
  • pobierz wniosek o rozstrzygnięcie sporu przez Stały Sąd Polubowny:  .doc  .pdf
  • pobierz formularz zapisu na Stały Sąd Polubowny:  .doc  .pdf

 


 

Zgodnie z Ustawą o Inspekcji Handlowej z dnia 15.12.2000 r.  sąd polubowny rozpatruje spory o prawa majątkowe wynikłe z umów zawartych między konsumentami a przedsiębiorcami.

Stały Sąd Polubowny to przede wszystkim:

dobrowolność – co oznacza, że strony sporu muszą wyrazić zgodę aby rozprawa przed tym sądem mogła się odbyć,

uproszczone procedury – powód składa do sądu 3 egzemplarze wniosku o rozpoznanie sporu przez Stały Sąd Polubowny wraz z 3 egzemplarzami zapisu na sąd (formularze wniosku oraz zapisu znajdują się na stronie internetowej urzędu)

  • brak opłat,
  • szybkość działania.

Wnioski wraz z zapisami na Stały Sąd Polubowny można składać drogą pocztową na adres urzędu, pocztą elektroniczną na adres: prsk@wiih.lodz.pl, sekretariat@wiih.lodz.pl lub osobiście w Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Łodzi, ul. Gdańska nr 38, pok. nr 3 w godzinach:

  • poniedziałek – piątek:  7.30 – 15.00